0%

جوهر 300 میلی قهوه ای روشن چوب ویناتو کد "300"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی قرمز گلبه ای چوب ویناتو کد "280"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سفید چوب ویناتو کد "110"

220,000 تومان 199,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی آبی فیزوره ای چوب ویناتو کد "230"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی آبی آسمانی چوب ویناتو کد "231"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی ارغوانی چوب ویناتو کد "265"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی آلبالویی چوب ویناتو کد "270"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

"جوهر 300 میلی بنفش چوب پایه آب ویناتو" کد "275"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی قهوه ای گلدن چوب ویناتو کد "200"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی قهوه ای سوخته چوب ویناتو کد "301"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سبز زیتونی چوب ویناتو کد "324"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سبز اصلی چوب ویناتو کد "331"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سبز دریایی چوب ویناتو کد "330"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سبز سیدی چوب ویناتو کد "320"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سبز پسته ای چوب ویناتو کد "348"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی قهوه ای لاکچری چوب ویناتو کد "331"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی قهوه ای بژ چوب ویناتو کد "335"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی سبز کهنه چوب ویناتو کد "336"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر300 میلی بلوطی پررنگ چوب ویناتو کد "343"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر300 میلی بلوطی روشن چوب ویناتو کد "347"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر300 میلی بلوطی چوب ویناتو کد "349"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر300 میلی شرابی چوب ویناتو کد "350"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر300 میلی فندوقی ته زرد چوب ویناتو کد "385"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی فندوقی اصلی چوب ویناتو کد "388"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی فندوقی ته قرمز چوب ویناتو کد "389"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...
0%

جوهر 300 میلی فندوقی پر رنگ چوب ویناتو کد "390"

220,000 تومان 200,000 تومان ♻️🔻روغن رنگی، آستری و پایه آب چوب ویناتو در پنجاه رنگ متنوع و مطمعن مخصوص انواع فعالیتهای صنعتی و هنری چوبی داخل ساختمان،برای اولین در ایران توسط برند...

خرید رنگ و جوهر رنگی چوب یک راه عالی برای بهبود ظاهر چوب است. رنگ چوب همچنین به سالم ماندن و استحکام چوب کمک می کند. بر این اساس، تعداد افرادی که اقدام به خرید رنگ مخصوص چوب می کنند به طور مداوم در حال افزایش است. اگر می خواهید دکوراسیونی زیبا و جذاب در داخل خانه خود داشته باشید، بهتر است در انتخاب نوع رنگ چوب دقت کنید، زیرا رنگ چوب تاثیر زیادی در زیبایی دکوراسیون چوبی دارد .

خریداران به راحتی با خرید رنگ چوب فوری می توانند ظاهر مبلمان چوبی خود را زیباتر کنند. روش استفاده از رنگ چوب فوری بسیار ساده و آسان است بنابراین هر کسی می تواند از این محصول استفاده کند. امروزه بسیاری از افراد از اکسسوری های چوبی برای افزایش زیبایی طراحی داخلی خانه استفاده می کنند. البته بعد از مدتی به دلایل مختلف مبلمان چوبی آسیب دیده و زیبایی اولیه خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی بهتر است برای رفع ایرادات احتمالی لوازم چوبی با رنگ چوب، رنگ آمیزی کنید .

خوشبختانه با خرید رنگ چوب می توانید زیبایی و جذابیت لوازم چوبی را حفظ کرده و آنها را برای مدت طولانی سالم نگه دارید. اگر از ترس کهنه شدن سطح چوب از خرید لوازم چوبی پرهیز کرده اید، اکنون زمان مناسبی است که با استفاده از رنگ مخصوص چوب، نگرانی خود را برطرف کرده و لوازم و محصولات چوبی را برای منزل خود خریداری نمایید .

رنگ مخصوص چوب

امروزه برای رنگ آمیزی هر نوع چوبی می توان از رنگ های مخصوص چوب استفاده کرد. رنگ چوب فوری بهترین رنگ برای پوشش سطح چوب است، بنابراین می توان از آن برای افزایش کیفیت و زیبایی چوب استفاده کرد. انواع رنگ چوب امروزه در بازار به فروش می رسد. به طوری که مردم با توجه به کیفیت و پوشش این رنگ ها نسبت به خرید رنگ چوب در رنگ بندی های دلخواه خود اقدام می کنند .

رنگ مخصوص چوب، تمام سطح چوب را می پوشاند و به داخل آن نفوذ نمی کند. بنابراین، اگر سطح چوب آسیب ببیند، یا رنگ آن از بین برود، در این صورت افراد می توانند از رنگ مخصوص چوب استفاده کنند و زیبایی و جذابیت محصولات چوبی خود را حفظ کنند .

رنگ مخصوص چوب به مشتریان کمک می کند تا محصولات چوبی خود را در درجه بندی های رنگی مختلف رنگ آمیزی کنند. به عنوان مثال، می توانید با استفاده از رنگ چوب خاص، ظاهر مبلمان چوبی خود را روشن تر یا حتی تیره تر کنید. طیف رنگی چوب بستگی به سلیقه مشتری و نوع محصول چوبی دارد، اما به طور کلی مشتری با خرید رنگ مخصوص چوب، گزینه های بیشتری در انتخاب طیف رنگی چوب خواهد داشت .

خرید رنگ چوب

مصرف کنندگان همیشه خرید رنگ های چوب را برای افزایش زیبایی مبلمان چوبی در نظر می گیرند. امروزه انواع رنگ چوب با کاربردهای متفاوت در بازار وجود دارد. رایج ترین نوع رنگ چوب، رنگ چوب روغنی است که قدرت پوشش دهی بسیار بالایی دارد و به خوبی به چوب می چسبد. این محصول برای رنگ آمیزی انواع میز و صندلی ایده آل بوده و برای کارهای ظریف توصیه نمی شود .

مشتری می تواند با توجه به نیاز خود انواع رنگ های گیاهی یا شیمیایی چوب را خریداری کند. امروزه در کنار رنگ شیمیایی چوب، انواع رنگ چوب گیاهی نیز روانه بازار شده است. در ترکیب رنگ چوب گیاهی از روغن های گیاهی استفاده می شود. رنگ چوب گیاهی بر خلاف رنگ چوب شیمیایی حاوی مواد مضر و سمی نیست، بنابراین هیچ گونه ضرری برای سلامتی انسان ندارد. همچنین، رنگ چوب گیاهی در مدت زمان کوتاهی خشک می شود و استفاده از آن بسیار آسان است .

امروزه از لاک الکلی برای جلا دادن انواع مبل، صندلی، میز و سایر وسایل چوبی خانه استفاده می شود. این محصول یک نوع جایگزین رنگ چوب است که خیلی سریع خشک می شود و درخشندگی خاصی به سطح چوب می دهد. رنگ های دکوراتیو نیز بسیار محبوب هستند. این نوع رنگ، سطح چوب را در لایه های بسیار نازک می پوشاند و بسیار پرکاربرد است.

مشتریان می توانند برای خرید رنگ چوب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد رنگ چوب به وب سایت ها و فروشگاه های معتبر مراجعه کنند. خرید اینترنتی رنگ چوب به مشتریان کمک می کند تا به راحتی خواص و مشخصات رنگ چوب را بررسی کنند. سپس با مقایسه قیمت خرید رنگ های مختلف چوب، مناسب ترین محصول را خریداری نمایند.

هنگام خرید رنگ برای چوب بهتر است به برخی عوامل توجه ویژه ای داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است با خرید این محصول دچار اشتباه شوید. مشتریان باید در ابتدا، محصولات چوبی را در نظر بگیرند . سپس با توجه به رنگ و ویژگی های چوب نسبت به خرید رنگ چوب اقدام نمایند.

انواع رنگ های چوب با ویژگی های متفاوت در بازار به فروش می رسد. تا مشتری با توجه به نیاز خود مناسب ترین محصول را انتخاب و خریداری کند. کمتر کسی است که از لوازم چوبی در طراحی داخلی محیط خود استفاده نکند; زیرا محصولات چوبی بسیار شیک و جذاب هستند و هرگز از مد نمی افتند. افراد مختلف با استفاده از رنگ چوب می توانند از مصنوعات چوبی منزل خود مراقبت کنند و آنها را سالم و زیبا نگه دارند. ظاهر زیبا و جذاب مصنوعات چوبی نیز با استفاده از رنگ چوب جاودانه خواهد ماند .

ویژگی های کاربردی جوهر رنگ

رنگ مناسب چوب علاوه بر افزایش زیبایی سطح چوب، باید دوام و طول عمر چوب را نیز افزایش دهد. جوهر رنگ به عنوان نگهدارنده چوب استفاده می شود و بسیاری از افراد از این محصول برای حفظ وسایل چوبی مورد علاقه خود استفاده می کنند. رنگ چوب خریداری شده باید کیفیت بالایی داشته باشد و تمام سطح چوب را بپوشاند. هرچه سطح چوب صاف تر و یکنواخت تر باشد، زیبایی چوب بیشتر می شود. بر این اساس یک رنگ چوب خوب باید سطح چوب را صاف و یکنواخت کند و از ایجاد ناهمواری روی چوب جلوگیری کند .

یکی دیگر از عوامل مهم بوی رنگ چوب است که در خرید رنگ چوب باید به آن توجه کنید. رنگ چوب نباید بوی تند و قوی داشته باشد. زیرا بوی رنگ در خانه می پیچد و عزیزانتان را آزار می دهد. از طرفی، بوی رنگ باعث مشکلات تنفسی بسیاری می شود. همچنین بهتر است قبل از خرید رنگ چوب از بوی مناسب آن مطمئن شوید .

قیمت رنگ چوب

یکی از مهم ترین عواملی که مشتریان در زمان خرید رنگ چوب به آن توجه می کنند، قیمت آن است. اکثر مردم مایلند محصولی مناسب و کاربردی را با کمترین قیمت ممکن خریداری کنند .

هزینه خرید رنگ چوب به عوامل زیادی بستگی دارد. افراد با توجه به نیاز خود مقدار مشخصی از رنگ چوب را خریداری می کنند و بسته به مقدار رنگ چوب خریداری شده، مبلغ مشخصی را پرداخت می کنند. هرچه مقدار یا حجم رنگ چوب بیشتر باشد، مبلغ پرداختی برای خرید رنگ چوب نیز بالاتر است .

شما مشتریان عزیز می توانید برای اطلاع دقیق از لیست قیمت رنگ چوب فوری به فروشگاه اینترنتی دیجی ویناتو مراجعه نمایید. تمام رنگ های چوب عرضه شده در این وب سایت قیمت خرید مشخصی دارند که بستگی به عملکرد، حجم و کیفیت رنگ آنها دارد .

مجموعه دیجیویناتو در زمینه ارائه انواع رنگ چوب، رنگ ویترای، تینر فوری و ... فعالیت می کند. در صورت داشتن هر گونه سوالی در زمینه رنگ چوب، جوهر رنگ و ... از طریق واتساپ با کارشناسان دیجی ویناتو در ارتباط باشید. در صورت نیاز به هر محصول و خدماتی کارشناسان این مجموعه شما را راهنمایی خواهند کرد.

 

×

چطور میتونم کمکت کنم؟